Regensburg - Leipzig 

 Tag

von

nach

km

Hm

Karte

14.05.


Regensburg

0

0


15.05.

Regensburg

Roding-Strahlfeld

67

650

==>

16.05.

Roding-Strahlfeld

Domazlice

56

370

==>

17.05.

Domazlice

Pilsen

77

390

==>

18.05.

Pilsen

Horovice

55

390

==>

19.05.

Horovice

Prag

66

300

==>

20.05.

Prag

Ruhetag

0

0


21.05.

Prag

Rodnice nad Labem

91

240

==>

22.05.

Roudnice nad Labem

Decin

77

170

==>

23.05.

Decin

Dresden

73

490

==>

24.05.

Dresden

Leisnig

78

230

==>

25.05.

Leisnig

Leipzig

66

70

==>


Regensburg

Leipzig

706

3300

==>

 

 

56755

 Besucher